เอกสารเผยแพร่
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวินัย แพทย์กระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางเบอร์ติดต่อ. 081-8785143
 
นางสาวนงนุช หนุนกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์ติดต่อ. 081-8783420
 
นายไชโย แจ่มเรือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์ติดต่อ. 081-4005477
 
นางสาวรุ่งนภา มณีกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์ติดต่อ. 062-9028772
 
นางสาวสมคิด เพชรดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์ติดต่อ. 082-4978965
 
นางนัยนา ผลรุ่ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด เบอร์ติดต่อ. 081-9978949
 
นางสุภาภรณ์ จันทเตมีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์ติดต่อ. 081-7601199
 
นายเชฏฐ์ ภักดีณรงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ. 095-1703510
 
นางสาววิชชุดา วัฒนาวงศ์ดอน
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์ติดต่อ. 091-8300579


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology