เอกสารเผยแพร่
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวินัย แพทย์กระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เบอร์โทรศัพท์ 081-8785143
 
นายบุญช่วย คงศิลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เบอร์โทรศัพท์ 087-2445746
 
นางสาวนงนุช หนุนกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เบอร์โทรศัพท์ 081-8783420
 
นางสาวรุ่งนภา มณีกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เบอร์โทรศัพท์ 062-9028772


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology