หัวข้อ
วันที่
     ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 22-02-2022
     ประกาศ อบต.หนองยาง เรื่อง ขอปิดสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เป็นการชั่วคราว 22-02-2022
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 19-01-2022
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19-01-2022
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย พ.ศ.2565 08-11-2021
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย พ.ศ.2565 04-11-2021
     ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2021
     ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 06-10-2021
     รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดใช้พลังงาน 2564 04-10-2021
     รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองยาง 20-09-2021
     มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สําหรับตลาด 09-08-2021
     ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ... 17-06-2021
     ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ปลอดบุหรี่ 31-05-2021
     แผ่นพับรณรงค์งดสูบบุหรี่ 31-05-2021
     รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 COVID-19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เพื่อสุขภาพของตนเองและคนใ... 31-05-2021
     แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับป้าย 20-05-2021
     ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 20-05-2021
     ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธา... 20-05-2021
     รณรงค์ ห้ามขายบุหรี่ในวัด และห้ามขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 20-05-2021
     แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 10-05-2021
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2664 06-01-2021
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 04-01-2021
     จดหมายข่าว ปี2564 03-01-2021
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ... 10-11-2020
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ภาษี พ.ศ.2564 02-11-2020
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 19-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 02-10-2020
     ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ 15-06-2020
     ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี๒๕๖๓ 24-05-2020
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 08-01-2020
     จดหมายข่าว 2563 03-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ภาษี พ.ศ.2563 24-12-2019
     ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 01-10-2019
     ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ปี 2561 18-12-2017
     จดหมายข่าว ปี 2560 03-01-2017
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2560 22-12-2016
     จดหมายข่าว ปี 2559 06-12-2016
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 16-12-2015
     การจัดเก็บภาษีป้าย ปี 2559 16-12-2015
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559 16-12-2015
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี-ปี 2559 16-12-2015
     จดหมายข่าว ปี 2558 02-03-2015
     เอกสารเผยแพร่ห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 17-12-2014
     การจัดเก็บภาษีป้าย ปี 2558 16-12-2014
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2558 16-12-2014
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2558 16-12-2014
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 15-12-2014
     กลุ่มอาชีพทำเครื่องปรุงลาบ 05-01-2014
     กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน 05-01-2014
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 01-10-2013
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 01-10-2013
     ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี 25-09-2013

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology