เอกสารเผยแพร่
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายไตรรงค์ เทพประกอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 
นายสำรวย มากมั่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 
นางสาวสมคิด เพชรดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

 
นางรสรินทร์ โมงขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นางจำเนียน มนปาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นางสมจิตร หนุนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายเลิศ บุตรเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นายสำริต เสือทะเล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นางสุภาพ ดีอาษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายชวน นาบกระโทก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
 
นายวีรพงษ์ ตรวจงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นายประชา กลักโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นายบุญยัง ตรวจงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายสุชาติ ด้วงช้าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายกฤษฎา พินิจชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7
 
นายจร กลั้งพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นายสำฤทธิ์ คนโทครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นายสมบูรณ์ ชอบด่านกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นายบุญเรือง บุตรเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology