เอกสารเผยแพร่
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายบุญช่วย คงศิลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์โทร. 087-2445746
 
นายสมบูรณ์ ชอบด่านกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เบอร์โทร. 082-8633823
 
นางสาวสมคิด เพชรดี
เลขานุการสภาองค์การส่วนตำบลหนองยาง เบอร์โทร. 082-4978965

 
นายศิริชัย น้ำกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เบอร์โทร. 083-1006122
 
นายมานะ เจ๊กแตงพะเนาว์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เบอร์โทร. 081-7893795
 
นายสำริต เสือทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เบอร์โทร. 063-5802710
 
นายชวน นาบกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เบอร์โทร. 092-3727506
 
นายวีรพงษ์ ตรวจงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เบอร์โทร. 093-4922817
 
นายอนันต์ มูลจังหรีด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เบอร์โทร. 061-6979998
 
นายสำฤทธิ์ คนโทครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เบอร์โทร. 063-1942782
 
นายไตรรงค์ เทพประกอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เบอร์โทร. 089-5782551
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology