เอกสารเผยแพร่
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวสมคิด เพชรดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 
นางนัยนา ผลรุ่ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวฐาปนีย์ ฐิติธรพลวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางรวยรุ่ง ปราบมะเริง
นักพัฒนาชุมชน
 
นางชมภูนุช สว่างจิตร์
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวสุภาพร น้ำกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางธิดารัตน์ เพิ่มพูล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสนิท ด้วงช้าง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเสน่ห์ ชาญสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวกาญจนา กองทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
นายสิทธิกรณ์ สมกลาง
คนงานทั่วไป
 
นายไพรินทร์ กิติพันธ์
คนงานทั่วไป (พนักงานสูบน้ำ)
 
นายอนุชิต คงศิลา
คนงานทั่วไป
 
นายสมคิด ด้วงช้าง
คนงานทั่วไป
 
นายกิตติ สวาสโพธิ์กลาง
คนงานทั่วไป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology