เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกการประขุมคณะผู้บริหาร
 - ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารปี55
 - บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง วันที่ 14 กันยายน 2556
 - บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครั้งที่ 1/2559
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครั้งที่ 2/2559
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครั้งที่ 3/2559
 - รายงานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครั้งที่ 4/2560
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology