เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนยุทธศาสตร์หนองยาง( 2551-2555)
 - แผนยุทธศาสตร์หนองยาง(2559-2561)
 - แผนยุธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2561-2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology