เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนา3ปี (2556-2558)
 - แผนพัฒนาสามปี (2554-2556)
 - แผนพัฒนาสามปี (2555-2557)
 - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
 - แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
 - แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
 - แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
 - บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology