เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 - คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 - คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 - คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology