เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology