เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนดำเนินงานประจำปี 2554
 - แผนดำเนินงานประจำปี 2555
 - แผนดำเนินงานประจำปี 2556
 - แผนดำเนินงานประจำปี 2557
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562
 - แผนดำเนินงาน ปี 2562
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561
 - แผนดำเนินงาน ปี 2561
 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology