เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553
 - แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 - แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 - การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 ผ.ด.1
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 ผ.ด.2
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ซื้อแพ)
 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 ครั้งที่ 1 (ซื้อแพ)
 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 ครั้งที่ 2 (ซื้อแพ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ซื้อนม เทอม 2/2561)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ63
 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ม.4-ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ม.6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ)
 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ม.4-ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology