เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน
 - รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ปีงบฯ 62 (รอบ 6 เดือน)
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจริต ปี 2563
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปีงบ 2564 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบ 2565 รอบ 6 เดือน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology