เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปี 2563
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
 - มาตรการให้ผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ปี 2563
 - มาตรการจัดการเร่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology