เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563
 - คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
 - กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง
 - คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง 2565
 - คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง
 - คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
 - คู่มือสมรรถนะหลัก
 - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
 - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
 - ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)2563
 - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
 - ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558
 - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
 - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 2561
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อขั้นเงินเดือน เพิ่มเติม ฉบับที่9 2550
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบะะจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบะะจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
 - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประปี จ.นครราชสีมา
 - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประปี
 - หลักเกณฑ์บำเหน็จบำนาญปกติ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology