เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563
 - คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology