เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
 - ประกาศ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology