เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2554
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2555
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2556
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2557
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2558
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2559
 - ผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.61
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.61
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.61
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.62
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.62
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนก.ย.62
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.62
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.62
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.62
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.63
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.63
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.63
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.63
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.64
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.64
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.65
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.65
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.65
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.65
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology