เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการ
 - สถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 - สถิติงานให้บริการผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก)
 - สถิติเรีื่องการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology