เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งคณะกรรมการจัดทำ ประะเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี 2562-2564
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี 2562-2564
 - แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต อบต.หนองยาง ปี 2562
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology