เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ นโยบาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 - ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม
 - ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
 - กิจกรรมจิตอาสา
 - ชุดความรู้เฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานรัฐ
 - ถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรม
 - ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
 - กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology