เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หนองยาง
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผุ้บริหาร
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผุ้บริหาร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วม ปี 2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology