เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553
 - ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554
 - ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.เรารักบ้านโสง ม.6
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.ริมทุ่ง ม.4
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.กลางบ้าน ม.10
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.ประชาพัฒนา ม.8
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.โคกกรวด ม.3
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.นิ่มนวล ม.9
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล.ภายในอบต.หนองยาง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.เพื่อนเกษตรบ้านโสงหนองบัว ม.7
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.บ้านหนองยาง ม.1
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คสล. ซ.1 ม.7
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ถ.ลูกรังโดยการลงหินคลุก ซ.ท้ายบ้าน ม.6
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ซ.ป่าหนา 2 ม.2
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ถ.ลูกรังโดยการลงหินคลุก ซ.มะเหลื่อมงาม ม.5
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองยาง
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
 - ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)
 - ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุ 6,000 ลิตร
 - ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
 - ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
 - คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
 - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายตะแบงโสง บ้านตะกุดเวียน หมู่ที่ 5-บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4 อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายเรารักบ้านโสง หมู่ 6 บ้านโสง อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ปีงบ 63
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตะแบงโสง ม.5-ม.4 อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรารักบ้านโสง ม.6 อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายตะแบงโสง บ้านตะกุดเวียน หมู่ที่ 5-บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4 อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายเรารักบ้านโสง หมู่ 6 บ้านโสง อุดหนุนเฉพาะกิจ 63
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
 - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศ 3
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete อุดหนุนเฉพาะกิจ64 หมู่ 7
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete อุดหนุนเฉพาะกิจ64 หมู่ 7
 - ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete อุดหนุนเฉพาะกิจ64 ม.7
 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ64 ซ.ศาลเจ้าพ่อคง ม.2
 - ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยาง ม.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ64
 - ประกาศประกวดราคาซ่อมเสริมผิวลาดยาง ม.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ64
 - ประกาศผลผู้ชนะโครงการซอมเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ซ.ศาลเจ้าพ่อคง ม.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ64
 - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศ 3 ปีงบ 64
 - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศ 4 ปีงบประมาณ2564
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
 - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ 131-0092 สายหมู่ที่ 1 บ้านหนองยาง ฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ประกาศผลผู้ชนะ กรณีไม่ลงระบบe-gp ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-0092 สายหมู่ที่ 1(อุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ 131-0011 บ้านโสง หมู่ที่ 6 ฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ 131-108 บ้านโสงหนองบัว หมู่ที่ 7 ฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-0011 บ้านโสง หมู่ที่ 6(อุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ที่ 1 บ้านหนองยาง อุดหนุนเฉพาะกิจ 65
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ.131-108 บ้านโสงหนองบัว หมู่ที่ 7(อุดหนุนเฉพาะกิจ 65)
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ที่ 6 อุดหนุนเฉพาะกิจ 65
 - ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ที่ 7 อุดหนุนเฉพาะกิจ 65
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology