เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน
 - ขออนุมัติ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 - ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 - คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology