เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กฎหมายการกระจายอำนาจ
 - การเขียนหนังสือราชการ
 - การประชุมสภาท้องถิ่น
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน
 - คู่มือการเปิดเผยราคากลาง
 - คู่มือปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการท้อง
 - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - พรบ. ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 - พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 - พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 - ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology