เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานแสดงผลการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology