เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานแสดงผลการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ปีงบ 64 (ต.ค.-ธ.ค.)
 - ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ต.ค.2564-มี.ค.2565
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology