เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข่าวประชาสัมพันธ์
 - ดัชนี
 - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 - โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
 - อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
 - อำนาจหน้าที่ ม.7(3)
 - สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 - กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 - ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 - นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 - แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 - คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 - สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
 - สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 - มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
 - มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
 - สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
 - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม..9(8)
 - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม..9(8)
 - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม..9(8)
 - สัญญาอื่นๆ
 - เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
 - ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 - ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 - ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 - การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
 - แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
 - สรุปผลความพึงพอใจ
 - สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 - กระดานถาม-ตอบ /ข้อคิดเห็น
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology