เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติ ปี 2555
 - ข้อบัญญัติ ปี 2556
 - ข้อบัญญัติ ปี 2557
 - ข้อบัญญัติ ปี 2558
 - ข้อบัญญัติ ปี 2559
 - ข้อบัญญัติ 2561
 - ข้อบัญญัติ 2562
 - ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology