เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศการผลการประเมินประสิทธิภาพของ LPA ประจำปี 2560
 - ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ LPA ประจำปี 2561
 - ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology