เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือสำหรับประชาชนฯ
 - การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 - การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
 - การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
 - การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 - การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งขุดดิน
 - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 - การช่วยเหลือสาธารณภัย
 - การรับชำระภาษีป้าย
 - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การรับเรื่องราวร้องทุกข์
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology