เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัอจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology