เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานปี 52
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.หนองยาง ปี 2561
 - รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 6 เดือนแรก
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology