เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553
 - รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553
 - รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 - รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 (หมายเหตุ 1)
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ.วันที่ 30 กันยายน 2554
 - งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
 - งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
 - รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปี 2555
 - งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 - รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปี 2556
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 - ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 - ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 - งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561
 - งบทดลอง และงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รายงานผลการตรวจรับรองงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology