เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 - บันทึกการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครั้งที่ 1
 - บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 ส ค.55)
 - บันทึกการประชุมสมาชิกสภาฯ ครั้งที่ 2.2555 (13 มิ.ย.55)
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 1/2556
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 2/2556
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 1/2557
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 2/2557
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 3/2557
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 3/2557 ครั้งที่ 2
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560
 - [บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2561
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
 - [บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่่ 3/2562 ครั้งที่ 2
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology