เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 คำสั่ง - ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การติดตามประเมินผลแผนปี 2555
 - การติดตามประเมินผลแผนปี 2556
 - การติดตามประเมินผลแผนปี 2559
 - แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต อบต.หนองยาง ปี 2562 - 2564
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบ 2563
 - การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology